Vno Peru - starodvn kultura, modern vna Vna Queirolo - kvalitn vna a Pisco z exotickho Peru Vna Tabernero - kvalitn vna a Pisco z exotickho Peru Vna Tacama - kvalitn vna a Pisco z exotickho Peru
Vna a Pisco z Peru Vna a Pisco z Peru Vna a Pisco z Peru Vna a Pisco z Peru Vna a Pisco z Peru

Víno, pražená kukuøice a Quinua z Peru

Nabízíme Vám kvalitní vína z Peru, spoleènì s praženou peruánskou kukuøicí Canchitou, jemnì solenou. V naší nabídce má rovnìž zastoupení Quinua z Peru, plodina pro 21. století.


Exotické Peru je ve vìtšinì pøípadech vnímáno jako symbol staré kultury, pamì dávné zemì Inkù, která podlehla dobyvatelskému úsilí španìlských kolonistù. Je to místo, kde se støetává starodávný kult hor s kultem boha Slunce. Ztracené mìsto Inkù a Pupek svìta, neboli Machu Picchu a Cuzco, jsou cílem nekoneèné øady turistù, jež se nechávají unášet geniem loci tìchto míst.

Pøestože je tato zemì hojnì navštìvovaná, nebyla doposud plnì prozkoumaná a tím si stále uchovává svou tradiènost. Tradice je zakoøenìna nejen v každodenním životì indiánských obyvatel, ale i v národních symbolech zemì, mezi které patøí napøíklad Canchita, pražená, jemnì solená kukuøice po staletí souèást peruánské gastronomie nebo Quinua, prastará bylina peruánských And, která se pìstovala již pøed 5 000 lety.

Další oblastí, jež je pro nás Evropany zcela nová, je peruánské víno. Vedle známých a zavedených vín z Chile a Argentiny by málokdo tipoval, že Peru bylo historicky první zemí Jižní Ameriky, do které bylo víno pøivezeno. Díky renesanèní vlnì, která zasáhla jihoamerický vinaøský prùmysl na pøelomu 20. a 21. století, máme tak jedineènou pøíležitost poznat a ochutnat kvalitní peruánská vína, která se opírají o letitou zkušenost, ale zároveò odrážejí aktuální trendy v produkci vín. Bližší informace o Peru mùžete nalézt v našem èlánku o exotickém Peru.

Na základì dlouholeté zkušenosti s peruánským prostøedím a tamìjší mentalitou je naší snahou pøiblížit Vám kus této vzdálené exotické zemì v podobì smyslových zážitkù, mezi které øadíme právì zajímavá peruánská vína a tradièní peruánskou jemnì solenou pochutinu v podobì pražené kukuøice Canchita. Rovnìž i stále více populární superpotravina Quinua, která nachází stále èastìji uplatnìní nejen v našem jídelníèku.

Jednotlivé druhy vína, které si Vám dovolujeme nabídnout, pocházejí od pøedních peruánských vinaøství. Vìøíme, že produkty starodávné kultury zemì Inkù potìší každého, kdo si rád vychutná víno k dobrému jídlu, ve chvílích odpoèinku nebo jen tak v okruhu pøátel. Pøejeme Vám, abyste pøi jejich ochutnání ucítili onen kus historie, který je pro Peru tak typický, a zároveò Vás zaujala svìží vùnì moderního svìta, se kterou dobývá srdce svých konzumentù.